Privacybeleid en ANBI

Aansprakelijkheid

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door de Stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. De Stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’ kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derde leveranciers en die op de site wordt gepubliceerd.

De Stichting ‘Vrienden van de Aaltense Synagoge’ kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

ANBI

ANBI-gegevens Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge 


Naam: Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge

RSIN / Fiscaalnummer: 8083.49.788

Contactgegevens:

 • P.F. de Goede (secretaris), Varsseveldsestraatweg 36, 7122 CD Aalten
 • website: www.synagoge-aalten.nl
 • e-mail: info@synagoge-aalten.nl

Bestuurssamenstelling:

 • D. Franssens, Aalten, voorzitter
 • P.F. de Goede, Aalten, secretaris
 • A. H. Nijhoff, penningmeester


Beloningsbeleid:

 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.
 • Alle bestuursleden spannen zich gezamenlijk en individueel maximaal in om de status als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te behouden en verklaren zich bereid af te treden indien hun aanwezigheid in het bestuur de ANBI-status in gevaar brengt of zou kunnen brengen.


Doelstelling: De stichting heeft ten doel:

 • het in eigendom verwerven, in stand houden en beheren van de synagoge der Nederlandse Israëlitische Gemeente te Aalten;
 • het in zodanige staat brengen en houden van het interieur van de synagoge, dat daar diensten van de Nederlandse Israëlitische Gemeente te Aalten, dan wel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap kunnen worden gehouden;
 • het beschikbaar stellen van de synagoge voor de hierboven bedoelde diensten en, indien en voor zover hiervoor niet in gebruik, voor door het bestuur der stichting of door derden georganiseerde bijeenkomsten en evenementen, voor zover deze naar het oordeel van het bestuur van de stichting niet in strijd zijn met de oorspronkelijke bestemming en de waardigheid van het gebouw.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

De ANBI-gegevens kunnen ook ge-download worden vanf deze pagina: https://www.synagoge-aalten.nl/stichting/anbi-jaarverslag/