Rubriek: Geschiedenis
Uitgever: A.J.G. Strengholt's Uitgeversmij Amsterdam
Bladzijden: 308
Nr. catalogus: TW-g-06

Voorwoord

Dat het officieele verslag van Generaal Eisenhower over den veldtocht in Europa in een Nederlandsche vertaling verschijnt, kan de Koninklijke Mederlansche Vereeniging "Ons Leger" niet anders dan warm toejuichen.

Het Nederlansche volk moet op ruime schaal kunnen kennis nemen van, of liever, zich verdiepen in de geschiedenis van den veldtocht, dien de Amerikaansche Generaal Eisenhower, nadat de Duitschers voorgoed uit Afrika waren verdreven, tegen den gehaten vijand heeft ondernomen en tot een schitterend einde gebracht.
Deze groote overwinning heeft ook aan ons volk de vrijheid geschonken.

Zakelijk, in eenvoudige, onopgesmukte taal doet Generaal Eisenhower verslag van al zijn overleggingen en overwegingen, van de daaruit voortgesproten plannen en de daarop gevolgde geweldige krijgsverrichtingen.

Gelijk gezegd, bracht deze veldtocht der Verbonden Legers ook aan ons land de vrijheid. En, al is het ook slechts op uiterst bescheiden schaal geweest in vergelijking met de verrichtingen van de sterke legers der bondgenooten, toch hebben wij ook met al wat wij in dien tijd aan strijdbare mannen konden beschikbaar stellen, op verdienstelijke wijze deelgenomen aan den eindstrijd tegen de Nazi's. Ik noem niet alleen de Nederlansche zeelieden van de Marine en de Koopvaardij en de Nederlansche vliegers, maar ook de Koninklijke Nederlansche Brigade "Prinses Irene", die bij de Engelsche legermacht was ingedeeld, en de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, die in September 1944 onder het bevel van Prins Bernhard merkwaardig spoedig tot militaire korpsen werden gevormd. Deze korpsen hebben door het overnemen van bewakingsdiensten langs de groote rivieren tal van Engelsche en Amerikaansche troepen voor den grooten veldtocht in Duitschland vrijgemaakt. Dit alles is uitvoerig beschreven in verschillende afleveringen van het maandblad "Ons Leger".

Zooals mede uit het hierbij aangeboden boek blijkt, hebben dus ook Nederlandsche troepen onder het bevel van Generaal Eisenhower gestreden. Ook daarom ziet de Kon. Ned. Ver. "Ons Leger" deze Nederlandsche vertaling van het officieele verslag vean den genialen Amerikaanschen Veldheer, Generaal Eisenhower, met vreugde verschijnen.

Moge de lezing van dit standaardwerk tallooze Nederlanders met bewondering en dankbaarheid voor den Amerikaanschen krijgsheld vervullen.