Geen titelblad
Rubriek: Nederland
Bladzijden: 244
Nr. catalogus: TW-gn-11

Samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Majoor Mr. E. van Konijnenburg van het Commissariaat-Generaal voor de Nederlandsche Economische Belangen in Duitschland, gevestigd te Amsterdam, Keizerzersgracht 105. Het boek werd vervaardigd door Drukkerij en Uitgeverij G. W. VAN DER WIEL & Co., gevestigd te Arnhem. Deze drukkerij werd in den winter 1944-1945 zwaar geplunderd. Van het lettermateriaal bleef niets gespaard, terwijl uit de afdeeling drukkerij o.m. alle motoren werden geroofd. De
nog aanwezige machines werden na de bevrijding zwaar verroest teruggevonden, terwijl het geheele gebouw de sporen droeg van ergerlijk vandalisme. Ondanks deze feiten werd de productie reeds eenige maanden na de bevrijding, zij het aanvankelijk op bescheiden schaal, hervat.

VOORWOORD
Bedriegen de teekenen niet, zoo heerscht er nog een algemeene onkunde ten aanzien van hetgeen zich op het gebied van den roof van Nederlandsch bezit door den Duitschen bezetter heeft afgespeeld. De ware toedracht van zaken dient echter in breede kringen bekendheid te verkrijgen, daar hieruit resulteert een schadeclaim van 3,6 milliard gulden op Duitschland, zooals is vastgelegd in het te Parijs ingediende "Memorandum of the Netherlands Government containing the claims of the Netherlands to reparations from Germany".

Het doel, dat met dit boek wordt nagestreefd, is deze toedracht van zaken in groote lijnen vast te leggen, terwijl tevens de teruggave van het nog te achterhalen Nederlandsche bezit (restitutie) zoomede de schadeloosstelling voor het niet meer te traceeren geroofde bezit (reparatie) in het navolgende haar behandeling vindt. De onderhavige onderwerpen zijn echter zoo uitgebreid, dat slechts een greep kon worden gedaan uit de vele gegevens die ter beschikking zijn.

De bittere woorden, die naar aanleiding van het gebeurde zouden kunnen worden geschreven, zijn in de pen gebleven. Het is niet de bedoeling de felle haat, die het Nederlandsche volk in de oorlogsjaren heeft vervuld, wederom te doorleven.

Trefwoorden: reparatie   restitutie   roof