Geen titelblad
Rubriek: Nederland
Bladzijden: 134
Jaar: 1941
Nr. catalogus: TW-gn-12

Voor de korpsmakkers van Luchtwachtpost No.90 werden deze luchtwachtherinneringen in den herfst van het vorig jaar neergeschreven.

Nu, een jaar na de noodlottige Meimaand van 1940, nog geen enkel luchtwachtverhaal het licht zag, en door vele korpsmakkers reikhalzend naar een herinnering aan mobilisatie- en oorlogstijd wordt uitgezien, heb ik me er toe laten bewegen deze beknopte aanteekeningen in druk te doen verschijnen.

Ik zou het dan ook op prijs stellen, indien men dit werkje meer als herinnering aan de periode, die wij in dienst van het vaderland hebben doorgemaakt, dan wel als oorlogsboek wilde beschouwen. Dit verklaart tevens de opname van eenige bladzijden gewijd aan de mobilisatiedagen. Men zal het mij toestemmen dat wij, Nederlandsche luchtwachters, voor het schrijven van een echt oorlogsboek veel te weinig hebben doorleefd in vergelijking met wat soldaten van de thans nog strijdende mogendheden ons in dat opzicht wel te vertellen zouden hebben.

Maar al te zeer ben ik me bewust, dat dit boekje niet als een aanwinst voor onze Nederlansche literatuur zal worden beschouwd. Wannneer het echter mag beantwoorden aan het hierboven omschreven doel, acht ik de daaraan besteede moeite ruimschoots beloond.

D.J.M.
Terneuzen, Mei 1941