Rubriek: Tweede Wereldoorlog
Uitgever: Kok Kampen
Bladzijden: 268
Nr. catalogus: TW-04

Woord vooraf

Dit boek, dat mijn ervaringen beschrijft in de gevangenissen van Arnhem, Essen, Würzburg en Neurenberg, en in de concentratiekampen van Amersfoort en Dachau, draag ik in groote dankbaarheid op aan mijn vrouw, en in haar aan alle vrouwen van ons Nederlandsche volk, die in deze vijf vreeselijke oorlogsaren zoo naamloos veel hebben moeten lijden terwille van hun mannen, die voor de goede zaak van ons vaderland en de geestelijke vrijheden van ons volk in gevangenissen en concentratiekampen werden gefolterd. Wij zijn aan al deze vrouwen, die hun mannen geestelijk steunden, zeer veel dank verschuldigd. Wat lebben zij zich moedig gedragen, door eigen gemoedelijke, persoonlijke en knusse gezinsbelangen achter te stellen bij het groote volksbelang. Daarin hebben zij het lichtend voorbeeld gevolgd van de hoogste Vrouwen van ons volk, onze geëerbiedigde koningin en haar Koninklijke Dochter, Prinses Juliana.
De inhoud van dit boek, dat van het begin tot het einde op waarheid berust, spreekt evenals de titel voor zichzelf. God is machtig den hemel van Zijn gemeenschap te doen dalen in een hel van ongerechtigheid en ellende.
Wij hopen, dat wij eenigszins er in geslaagd zijn, iets van het onaantastbare van het waarachtige christendom te doen zien.
En we hopen verder, dat dit boek óók een volkshygiënisch karakter zal dragen, zoodat de lezing ervan vele Nederlanders de oogen doet openen voor vloekwaardige èn zegenrijke beginselen in het leven.
De penteekeningen van Henk Poeder zijn volledig verantwoord. Het was natuurlijk onmogelijk foto's te maken van het kampleven in 1942/'43. Door bespreking met den teekenaar, en door consciëntieuse correcties van de teekeningen, kunnen wij zeggen, dat de aangeboden penteekeningen een natuurgetrouw beeld geven van wat eenmaal bittere werkelijkheid was.
Ten slotte spreek ik dank uit jegens den God van mijn leven Die almachtig was in Zijn genade om mij uit zulk een grooten dood fe verlossen; ook dank jegens tallooze bekende en onbekende menschen, die aan mijn vrouw en mij dachten in hun gebeden, hun pakketten en hun moeiten om mij vrij te krijgen.
Zegene God de Heere dit boek tot heil van ons volk en tot eere Zijns Naams!

De schrijver.