Stolpersteine – Activiteiten

Samenstelling van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit leden en oud-leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge. Voorzitter van de werkgroep is drs T.J. Bouwers, secretaris drs. W. Mak. Overige leden zijn drs. G. Blok-Dragt, de heer W. Goosen, de heer W. van der Kamp, drs. H. Kuiper, de heer A. van Triest en mevrouw T. Ubbels-Koeman.

Contacten met de gemeente Aalten

Vanaf het begin van de ontwikkeling van de plannen voor het Stolpersteineproject is nauw contact onderhouden met de gemeente Aalten. Het gemeentebestuur heeft de voornemens al in het eerste stadium ondersteund door zijn medewerking toe te zeggen en een aanmoedigingssubsidie toe te kennen. Toestemming is verkregen voor het plaatsen van de stenen in het trottoir van de desbetreffende huizen. Ook heeft de gemeente alle medewerking gegeven bij de organisatie van de plechtigheden, de publiciteit daaromheen en de voorbereidingen op de plaatsen waar stenen gelegd zijn. Na het plaatsen van de eerste stenen door de kunstenaar zorgt de gemeente Aalten voor het plaatsen van de resterende stenen. Bij renovaties van de bestrating zorgt de gemeente voor herplaatsing van de stenen. Voor onderhoud en eventuele vervanging is de gemeente niet verantwoordelijk.

Contacten met de bewoners

Met de bewoners van de huizen waarvoor Stolpersteine gelegd zijn is vooraf overleg gepleegd. Niemand van hen maakte bezwaar, de meesten reageerden positief tot zeer positief. In voorkomende gevallen is nader overlegd over de preciese plek.

Contacten met nabestaanden

Bij elk van de slachtoffers is nagegaan of er nog familieleden in leven zijn en indien mogelijk is ook contact met hen gezocht. Dit heeft tot diepgaande gesprekken geleid, waarin over en weer de kennis over de betrokken families kon worden uitgebreid. Verschillenden van hen hebben de wens te kennen gegeven bij de plaatsing van de stenen aanwezig te zijn. Vanuit Duitsland, Israel, de Verenigde Staten en zelfs Argentinië hebben nabestaanden belangstelling getoond.

Contacten met werkgroepen in andere plaatsen

Niet alleen in Aalten, maar ook in talloze andere plaatsen in ons land zijn Stolpersteine gelegd of worden plannen ontwikkeld om dat te gaan doen, b.v. in Groenlo, Enschede, Borne en Hattem, maar ook in Amsterdam en Utrecht. Werkgroepen die zich hiermee bezighouden komen regelmatig in landelijk overleg bijeen om elkaar met adviezen bij te staan en gemeenschappelijke belangen te behartigen. Ook de werkgroep in Aalten neemt aan dit landelijk overleg deel.

Financiering

Het leggen van Stolpersteine brengt kosten met zich mee. Daarbij gaat het niet alleen om de kosten van het materiaal, maar ook om reiskosten, organisatiekosten en de kosten voor publiciteit en fondsenwerving. Ieder die dat wil, kan individueel, met een groep of namens een bedrijf voor € 120,– een steen adopteren. Maar ook lagere of hogere bedragen zijn welkom. Uw bijdrage kunt u storten op de hiervoor geopende bankrekening NL 39 RABO 0156 4019 59 ten name van Stichting VAS Stolpersteine, waarbij VAS staat voor Vrienden van de Aaltense Synagoge. De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften voor de belasting aftrekbaar zijn.